counterfoil book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfoil book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfoil book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfoil book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterfoil book

    * kinh tế

    sổ có cùi

    sổ lưu

    sổ tồn căn