cost-effectiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost-effectiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost-effectiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost-effectiveness.

Từ điển Anh Việt

 • cost-effectiveness

  * danh từ

  sự sinh lợi nhuận, sự sinh lãi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cost-effectiveness

  * kinh tế

  hiệu suất phí tổn

  phí tổn-hiệu quả

  tính sinh lợi

  tương quan phí tổn-hiệu quả