cost-effectiveness analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost-effectiveness analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost-effectiveness analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost-effectiveness analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost-effectiveness analysis

    * kinh tế

    phân tích chi phí hiệu quả

    phương pháp phân tích phí tổn-hiệu quả