correspondence clerk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

correspondence clerk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm correspondence clerk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của correspondence clerk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • correspondence clerk

    * kinh tế

    nhân viên phụ trách thư tín

    thư tín viên