corallorhiza trifida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corallorhiza trifida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corallorhiza trifida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corallorhiza trifida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corallorhiza trifida

    Similar:

    early coral root: plant having clumps of nearly leafless pale yellowish to greenish stems bearing similarly colored flowers with white lower lips; northern New Mexico north through South Dakota and Washington to Alaska

    Synonyms: pale coral root

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).