contracting chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contracting chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contracting chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contracting chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contracting chuck

    * kỹ thuật

    ống kẹp đàn hồi