contracting business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contracting business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contracting business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contracting business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contracting business

    * kinh tế

    nghề thầu