contactor controller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contactor controller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contactor controller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contactor controller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contactor controller

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bộ tiếp xúc điều khiển