connection in series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connection in series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connection in series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connection in series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • connection in series

    * kỹ thuật

    mắc nối tiếp

    cơ khí & công trình:

    sự ghép nối tiếp