coniferopsida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coniferopsida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coniferopsida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coniferopsida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coniferopsida

    cone-bearing gymnosperms dating from the Carboniferous period; most are substantial trees; includes the classes Pinopsida (subdivision Pinophytina) and Ginkgopsida (subdivision Ginkgophytina) and Taxopsida (subdivision Taxophytina) which in turn include the surviving orders Coniferales and Taxales (yews) and sometimes Ginkgoales as well as extinct orders such as Cordaitales (of the Carboniferous and Permian)

    Synonyms: class Coniferopsida, Coniferophytina, subdivision Coniferophytina, Coniferophyta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).