confusion reflector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confusion reflector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confusion reflector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confusion reflector.

Từ điển Anh Việt

  • confusion reflector

    (Tech) cái phản xạ hỗn loạn