conflagration hazard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflagration hazard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflagration hazard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflagration hazard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conflagration hazard

    * kỹ thuật

    nguy cơ cháy