compiling of routine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compiling of routine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compiling of routine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compiling of routine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compiling of routine

    * kỹ thuật

    lập chương trình