compiled language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compiled language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compiled language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compiled language.

Từ điển Anh Việt

  • compiled language

    (Tech) ngôn ngữ biên dịch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compiled language

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ biên dịch