compaction layers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compaction layers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compaction layers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compaction layers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compaction layers

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đầm từng lớp