common-mode error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common-mode error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common-mode error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common-mode error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • common-mode error

    * kỹ thuật

    lỗi kiểu chung