committal service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

committal service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm committal service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của committal service.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • committal service

    service committing a body to the grave

    the committal service will be held next Monday

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).