columel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

columel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm columel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của columel.

Từ điển Anh Việt

  • columel

    * danh từ

    trụ nhỏ