colombia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colombia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colombia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colombia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colombia

    * kinh tế

    cô-lôm-bi-a (tên nước, thủ đô:Bogota)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • colombia

    a republic in northwestern South America with a coastline on the Pacific Ocean and the Caribbean Sea; achieved independence from Spain in 1821 under the leadership of Simon Bolivar; Spanish is the official language

    Synonyms: Republic of Colombia