collusive bidding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collusive bidding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collusive bidding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collusive bidding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collusive bidding

    * kinh tế

    cuộc đấu thầu có dàn xếp

    sự đấu thầu câu kết