collet chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collet chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collet chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collet chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collet chuck

    * kỹ thuật

    ống kẹp đàn hồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • collet chuck

    Similar:

    collet: a cone-shaped chuck used for holding cylindrical pieces in a lathe