collagen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collagen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collagen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collagen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • collagen

  * kỹ thuật

  y học:

  chất tạo keo

  hóa học & vật liệu:

  colagen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • collagen

  a fibrous scleroprotein in bone and cartilage and tendon and other connective tissue; yields gelatin on boiling