collagen fibril s nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collagen fibril s nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collagen fibril s giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collagen fibril s.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collagen fibril s

    * kỹ thuật

    y học:

    tơ keo