cold-rolled joist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-rolled joist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-rolled joist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-rolled joist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold-rolled joist

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thanh cán nguội