coercive comparisons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coercive comparisons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coercive comparisons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coercive comparisons.

Từ điển Anh Việt

  • Coercive comparisons

    (Econ) So sánh ép buộc.

    + Sự so sánh giữa các mức lương của những nhóm công nhân khác nhau và được người đại diện của của các nhân viên sử dụng như là sự kiểm chứng về tăng lương. Xem COMPARABILITY.