cocktail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cocktail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cocktail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cocktail.

Từ điển Anh Việt

 • cocktail

  /'kɔkteil/

  * danh từ

  rượu cốctay

  nước quả cây

  rau hoa quả

  ngựa đua bị cắt cộc đuôi

  kẻ mới phất; kẻ ngu dốt mà giữ địa vị cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cocktail

  a short mixed drink

  an appetizer served as a first course at a meal