clovis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clovis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clovis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clovis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clovis

    king of the Franks who unified Gaul and established his capital at Paris and founded the Frankish monarchy; his name was rendered as Gallic `Louis' (466-511)

    Synonyms: Clovis I

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).