clitoral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clitoral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clitoral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clitoral.

Từ điển Anh Việt

  • clitoral

    * tính từ

    thuộc về âm vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clitoral

    of or relating to the clitoris

    Synonyms: clitoric