clitoric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clitoric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clitoric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clitoric.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clitoric

    Similar:

    clitoral: of or relating to the clitoris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).