click off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

click off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm click off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của click off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • click off

    perform or finish an action rapidly

    The game was clicked off in 1:48

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).