clement richard attlee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clement richard attlee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clement richard attlee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clement richard attlee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clement richard attlee

    Similar:

    attlee: British statesman and leader of the Labour Party who instituted the welfare state in Britain (1883-1967)

    Synonyms: Clement Attlee, 1st Earl Attlee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).