clausius law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clausius law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clausius law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clausius law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clausius law

    * kỹ thuật

    định luật Charles