clausius equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clausius equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clausius equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clausius equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clausius equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình Clausius