clatter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clatter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clatter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clatter.

Từ điển Anh Việt

 • clatter

  /'klætə/

  * danh từ (chỉ dùng số ít)

  tiếng lóc cóc, tiếng lách cách, tiếng loảng xoảng

  the clatter of a horse's hoofs on a hand road: tiếng móng ngựa lóc cóc trên đường rắn

  the clatter of machinery: tiếng lách cách của máy móc

  tiếng ồn ào; tiếng nói chuyện ồn ào

  chuyện huyên thiên; chuyện bép xép

  * ngoại động từ

  làm kêu vang, làm va vào nhau kêu lóc cóc, làm va vào nhau kêu lách cách, làm va vào nhau kêu loảng xoảng

  làm ồn ào, làm huyên náo

  * nội động từ

  chạm vào nhau kêu vang; chạm vào nhau kêu lóc cóc, chạm vào nhau kêu lách cách, chạm vào nhau kêu loảng xoảng

  nói chuyện huyên thiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clatter

  a rattling noise (often produced by rapid movement)

  the shutters clattered against the house

  the clatter of iron wheels on cobblestones

  make a rattling sound

  clattering dishes

  Synonyms: clack, brattle