circumstance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circumstance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circumstance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circumstance.

Từ điển Anh Việt

 • circumstance

  /'sə:kəmstəns/

  * danh từ số nhiều

  hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

  under (in) the present circumstances: trong hoàn cảnh hiện tại

  under (in) no circumstances: dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ

  to live in narrow circumstances: sống thiếu thốn nghèo túng

  in easy (good, flourishing) circumstances: trong hoàn cảnh sung túc phong lưu

  in bad (straitened) circumstances: trong hoàn cảnh thiếu thốn túng quẫn

  sự kiện, sự việc, chi tiết

  to tell a story without omitting a single circumstance: kể câu chuyện không bỏ sót một chi tiết nào

  nghi thức, nghi lễ

  to receive someone with pomp and circumstance: tiếp đón ai (với nghi thức) rất trọng thể

  to be behind hand in one's circumstances

  túng thiếu, thiếu tiền

  circumstances alter cases

  tất cả đề chỉ do hoàn cảnh tạo ra cả; có tội lỗi chẳng qua cũng chỉ vì hoàn cảnh xui nên

  not a circumstance to: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không thể so sánh với, không ra cái gì khi đem so sánh với

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • circumstance

  * kỹ thuật

  hoàn cảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • circumstance

  a condition that accompanies or influences some event or activity

  information that should be kept in mind when making a decision

  another consideration is the time it would take

  Synonyms: condition, consideration

  formal ceremony about important occasions

  pomp and circumstance

  Similar:

  context: the set of facts or circumstances that surround a situation or event

  the historical context

  Synonyms: setting