cinnabar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cinnabar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cinnabar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cinnabar.

Từ điển Anh Việt

 • cinnabar

  * danh từ

  thủy ngân sulfua (Hgs)

  màu son

  một loài bướm đêm có cánh đốm đỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cinnabar

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thần xa

  xinoba

  hóa học & vật liệu:

  xinaba

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cinnabar

  a heavy reddish mineral consisting of mercuric sulfide; the chief source of mercury

  large red-and-black European moth; larvae feed on leaves of ragwort; introduced into United States to control ragwort

  Synonyms: cinnabar moth, Callimorpha jacobeae

  Similar:

  vermilion: of a vivid red to reddish-orange color

  Synonyms: vermillion, Chinese-red