chimp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimp.

Từ điển Anh Việt

  • chimp

    * danh từ

    (động) tinh tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet