chewing gum cigaret (te) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chewing gum cigaret (te) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chewing gum cigaret (te) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chewing gum cigaret (te).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chewing gum cigaret (te)

    * kinh tế

    thuốc lá nhai (loại kẹo gôm)