cheilanthes lanosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheilanthes lanosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheilanthes lanosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheilanthes lanosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cheilanthes lanosa

    Similar:

    wooly lip fern: small North American evergreen fern whose stipes and lower frond surfaces are densely wooly

    Synonyms: hairy lip fern

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).