cheep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheep.

Từ điển Anh Việt

 • cheep

  /tʃip/

  * danh từ

  tiếng chim chiếp (tiếng chim non)

  * nội động từ

  chim chiếp (tiếng chim non)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cheep

  the short weak cry of a young bird

  Synonyms: peep

  Similar:

  peep: make high-pitched sounds

  the birds were chirping in the bushes

  Synonyms: chirp, chirrup