cheating on government contracts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheating on government contracts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheating on government contracts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheating on government contracts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cheating on government contracts

    * kinh tế

    gian lận công cán vật tư của nhà nước