cession of obligation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cession of obligation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cession of obligation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cession of obligation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cession of obligation

    * kinh tế

    chuyển nhượng trái quyền