cephalopod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cephalopod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cephalopod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cephalopod.

Từ điển Anh Việt

 • cephalopod

  /sefəloupɔd/

  * danh từ

  (động vật học) động vật chân đầu (thân mềm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cephalopod

  marine mollusk characterized by well-developed head and eyes and sucker-bearing tentacles

  Synonyms: cephalopod mollusk

  relating or belonging to the class Cephalopoda

  Synonyms: cephalopodan