cephalopodan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cephalopodan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cephalopodan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cephalopodan.

Từ điển Anh Việt

  • cephalopodan

    xem cephalopod

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cephalopodan

    Similar:

    cephalopod: relating or belonging to the class Cephalopoda