centroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centroid.

Từ điển Anh Việt

 • centroid

  * danh từ

  trung tâm khối lượng; trọng tâm

 • centroid

  trọng tâm (của một hình hay một vật); phỏng tâm

  c. of a triangle trung tuyến của một tam giác

  curvature c. trọng tâm cong (trọng tâm của đường cong có mật độ khối

  tỷ lệ với độ cong)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centroid

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường tâm quay

  hình tâm

  quỹ tâm

  trung tâm khối lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • centroid

  the center of mass of an object of uniform density