cementitious capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cementitious capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cementitious capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cementitious capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cementitious capacity

    * kỹ thuật

    khả năng dính kết