cementitious agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cementitious agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cementitious agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cementitious agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cementitious agent

    * kỹ thuật

    chất dính kết