celsius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celsius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celsius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celsius.

Từ điển Anh Việt

 • celsius

  * tính từ

  thuộc về độ bách phân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • celsius

  * kinh tế

  độ C

  độ Celsius

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • celsius

  Swedish astronomer who devised the centigrade thermometer (1701-1744)

  Synonyms: Anders Celsius