ccd signal processing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ccd signal processing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ccd signal processing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ccd signal processing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ccd signal processing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự xử lý tín hiệu CCD