caulescent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caulescent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caulescent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caulescent.

Từ điển Anh Việt

  • caulescent

    /kɔ:'lesənt/

    * tính từ

    (thực vật học) có thân

Từ điển Anh Anh - Wordnet